duminică, iunie 16, 2024

ACTUALITATE | Agenția Națională de Administrare Fiscală a modificat Declarația 205 privind impozitul reținut la sursă

Custom ad 1

Potrivit Ordinului 179/2022, ANAF a adus noi modificari Declaratiei 205 – „Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit„. De asemenea, institutia a actualizat recent PDF-ul inteligent pentru generarea formularului.

Modificarile aduse Declaratiei 205 in 2022:
– modificarea termenului de depunere a formularelor 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”. Potrivit dispozitiilor art.132 alin.(2) si art.231 alin.(1) din Codul fiscal, termenul de depunere este pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat.
– modificarea formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” prin inlocuirea sintagmei ”Dividende distribuite, din care:” cu sintagma ”Dividende distribuite” de la coloana 3, Sectiunea V din cuprinsul declaratiei informative.
– modificarea instructiunilor de completare a formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, prin:
* introducerea in continutul instructiunilor de completare a dispozitiilor referitoare la veniturile prevazute la art.68^2 si art.114 alin.(2) lit.k^1) din Codul fiscal. In cazul acestor venituri, impozitul retinut la sursa se declara de catre platitorul de venit in formularul 205;
* modificarea dispozitiei referitoare la declararea dividendelor distribuite care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora. Ca urmare, impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Cine depune declaratia 205?
Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorul de venit care are obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului IV din Codul fiscal.

Se depune pentru urmatoarele tipuri de venituri:
– venituri din dividende;
– venituri din dobanzi;
– venituri din lichidarea unei persoane juridice;
– venituri din premii;
– venituri din jocuri de noroc;
– venituri din pensii;
– venituri din alte surse, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;
– venituri din activitati independente prevazute la art. 68^2 din Codul fiscal si venituri din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

Totodata, declaratia 205 se depune si de intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrate pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu exceptia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.
In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, se completeaza un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Declaratia 205 – termen de depunere
Declaratia se completeaza si se depune anual:
a) pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, in conditiile art. 105 si 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care se va inscrie „X“ in casuta prevazuta in acest scop.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe tipuri de venit si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala, sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

5.3. In cazul in care declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala, se va proceda astfel:
a) in tabelul de la cap. IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit, altele decat cele de la cap. V“, generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 7-10 se va inscrie cifra „0“ (zero);
b) in tabelul de la cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 3-6 se va inscrie cifra „0“ (zero).

Declaratia 205 – instructiuni de completare
Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

1. Perioada de raportare
In rubrica „Anul“ se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2021) anul pentru care se completeaza declaratia.

2. Casuta „Declaratie rectificativa“ se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative.

3. Casuta „Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala“ se completeaza cu X in situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

4. In caseta „Cod de identificare fiscala a succesorului“ se inscrie codul de identificare fiscala a succesorului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5. Cap. I „Date de identificare a platitorului de venit“
5.1. In caseta „Cod de identificare fiscala“ se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului de venit, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.2. In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/ entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii care si-a incetat existenta.
5.3. In situatia in care declaratia se completeaza de catre un imputernicit, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala al persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea“ din formular se inscrie „Imputernicit“.
5.4. In cazul in care platitorul de venit are calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de prefixul „RO“.
5.5. In rubrica „Denumire/Nume, prenume“ se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de venit.
5.6. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de venit.

6. Cap. II „Date recapitulative“
6.1. Tabelul se genereaza cu ajutorul programului de asistenta si reprezinta situatia centralizatoare a datelor declarate la cap. IV si V pe tipuri de venit.
6.2. Col. 2-6 se completeaza cumulat, pe tipuri de venit.

7. Cap. III „Date privind natura veniturilor“
7.1. Se inscrie (selecteaza) tipul de venit platit, corespunzator tipului de venit cuprins in lista de la cap. I „Depunerea declaratiei“, pct. 1 si 2.
7.2. Categoria „Venituri din jocuri de noroc“ se selecteaza in cazul veniturilor din jocuri de noroc pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre organizatorii sau platitorii de venituri, impozitul fiind final.
7.2.1. Declaratia cuprinde si impozitul pe veniturile realizate de nerezidenti la jocurile de noroc practicate in Romania.
7.3. Categoria „Venituri din alte surse, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“ se selecteaza in cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, impozitul fiind final, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.
7.4. In categoria „Venituri din activitati independente prevazute la art. 68^2 din Codul fiscal si venituri din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“ se cuprind veniturile prevazute la art. 68^2 si art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, realizate de catre contribuabili, altii decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, ca urmare a valorificarii dreptului de creanta dobandit in legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Cap. IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit, altele decat cele de la cap. V“

Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit.
Col. 1 – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul de venit a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.
Col. 2 – se completeaza, dupa caz, „rezident“ sau „nerezident“, potrivit situatiei fiecarui beneficiar de venit de la momentul realizarii venitului.
Col. 3 – se completeaza numai in situatia beneficiarilor de venit nerezidenti, inscriindu-se statul al carui rezident este persoana nerezidenta la momentul realizarii venitului.
Col. 4 – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
Col. 5 – se inscrie codul de identificare fiscala al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscala din statul al carui rezident este persoana fizica nerezidenta.
Col. 6 – se completeaza numai in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente, nu este mentionat dreptul de impunere pentru Romania si respectiva persoana prezinta intermediarului certificatul de rezidenta fiscala. In aceasta situatie se inscrie „x“ la pozitia corespunzatoare beneficiarului de venit.
Col. 7 – se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 8 – se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 9 – se inscrie baza de calcul al impozitului, reprezentand totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit intr-un an fiscal.

1. Baza de calcul al impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
2. Coloana se completeaza numai pentru categoriile de venituri prevazute la cap. I „Depunerea declaratiei“ pct. 1 lit. b)-h).
Col. 10 – se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

1. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
2. Coloana se completeaza numai pentru categoriile de venituri prevazute la cap. I „Depunerea declaratiei“ pct. 1 lit. b)-h).
9. Cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se completeaza de catre platitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoana fizica beneficiara.

Col. 1 – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Col. 3 – se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului distribuit din dividende, intr-un an fiscal.
Col. 4 – se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului platit actionarilor sau asociatilor din dividendele distribuite, intr-un an fiscal.
Col. 5 – se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand baza de calcul al impozitului, intr-un an fiscal.
Col. 6 – se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut in cursul anului.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Declaratia 205 – ultima versiune 2022
Declaratia 205 pentru anul 2022 a fost postata de ANAF in data de 9 februarie 2022 si poate fi descarcata de mai jos:
Declaratia 205 PDF – actualizat in 9 februarie 2022
Anexa validari – actualizata in 9 februarie 2022

Sursă: https://contabilul.manager.ro/

Mihaela Travel | Agentie de turism
Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -Custom ad 4
- Advertisment -

Cele mai citite articole